Informacja dotycząca obowiązku wymiany oddawczych skrzynek pocztowych
W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami w sprawie wymiany oddawczych skrzynek pocztowych, jak również wątpliwościami związanymi z interpretacją zapisu dotyczącego zapewnienia dostępu do skrzynek wszystkim operatorom pocztowym, Ministerstwo Transportu przedstawia wyjaśnienia w tej sprawie.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) obowiązek instalacji oddawczych skrzynek pocztowych w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są przynajmniej 3 lokale, powinien być realizowany poprzez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli mają osobny adres. §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. Nr 177, poz. 1731, z późn. zm.), doprecyzowuje, iż dostępność do skrzynek lub ich zestawów dotyczy zarówno adresatów, jak i operatorów. Dodatkowo mówi się, że w budynku wielorodzinnym posiadającym kilka wejść przy każdym z tych wejść może być zainstalowany zestaw lub zestawy skrzynek w liczbie odpowiadającej liczbie lokali w tej części budynku. Wszystkie ww. regulacje mają na celu zapewnienie, aby korzystanie z oddawczych skrzynek pocztowych, tak przez doręczających, jak i przez adresatów przesyłek, sprawiało jak najmniej trudności.
 
Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, w myśl art. 90 Prawa pocztowego w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 24 sierpnia 2008 r., są obowiązani wymienić oddawcze skrzynki pocztowe zainstalowane przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie spełniają one wymagań z niej wynikających. Jeżeli oddawcze skrzynki pocztowe podlegające wymianie zostały zainstalowane przez operatora publicznego, właściciel lub współwłaściciele nieruchomości obowiązany jest powiadomić operatora publicznego o terminie ich wymiany. Jeśli chodzi o wykładnię zwrotu „miejsce dostępne”, to zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego jest to miejsce „takie, do którego można dotrzeć, dojść, wejść; osiągalne”. Kwestią, którą należy zatem rozważyć, jest możliwość dostania się przez doręczającego przesyłki do części budynku, w której umieszczone zostały skrzynki pocztowe. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Poczty Polskiej w tym zakresie wydaje się, że instalacja zestawów skrzynek pocztowych w budynkach wielorodzinnych na klatce schodowej za drzwiami wejściowymi do budynku, przed którymi zamontowany został domofon, generalnie nie stanowi utrudnienia w dostępie przez listonoszy do tych skrzynek. Doręczyciele pocztowi najczęściej wpuszczani są do budynku przez kogokolwiek z obecnych lokatorów, a nierzadko znają również kody dostępu, umożliwiające wejście do budynku. Reasumując, umieszczenie zestawu oddawczych skrzynek pocztowych na klatce schodowej budynku, w którym zainstalowany został domofon, a więc za zamkniętymi drzwiami, nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, o ile właściciel tych skrzynek stworzy operatorowi warunki dla skutecznego doręczania przesyłek (np. poprzez udostępnienie kodu dostępu).

Gdyby jednak zachodziły jakiekolwiek utrudnienia w dostępie do skrzynek, należy rozważyć możliwość ich umieszczenia w innym miejscu. W przypadku budynku wielorodzinnego może to być, np. zewnętrzna ściana budynku lub ogrodzenie wydzielonego, strzeżonego kompleksu budynków. Instalacja zestawu oddawczych skrzynek pocztowych na zewnątrz budynku powinna jednak spełniać określone wymagania, o których mowa w §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. Nr 177, poz. 1731, z późn. zm.). Przepis ten doprecyzowuje, że skrzynki lub ich zestawy powinny być instalowane w sposób trwały, nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1.600 mm, mierząc od podłoża do ostatniej skrzynki. Dodatkowo w budynkach wielorodzinnych skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie powinny być przydzielone osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego. Taka konstrukcja przepisów dotyczących sposobu montażu oddawczych skrzynek pocztowych ma zagwarantować łatwy dostęp do nich zarówno adresatom, jak i operatorom, tak, by korzystanie z nich sprawiało jak najmniej trudności. Jeżeli zatem właściciel nieruchomości zdecyduje się na montaż oddawczych skrzynek pocztowych na zewnątrz budynku powinien dokonać tego zgodnie z powyżej przytoczonymi warunkami, co zapewni swobodny dostęp do skrzynek operatorom i adresatom, w tym również osobom niepełnosprawnym.

 
 
Źródło:
Ministerstwo Infrastruktury
Biuletyn Informacji Publicznej
Data utworzenia artykułu/modyfikacji: 2008/01/23 10:30:13